E-MA SK s.r.o.

Ako sa dá zatepliť vlhká stavba?

V súčasnosti pozorujeme renesanciu vidieka. Pôvodné vidiecke stavby znovu ožívajú. Bývanie v renovovanom dome, to je neopakovateľná atmosféra priameho kontaktu s jeho pôvabom a históriou.

Častou súčasťou renovácie domu býva aj sanácia muriva proti vlhkosti a zateplenie fasády. Tieto dve činnosti sú v určitom protiklade. Zatepliť by sa malo až po dôkladnom vysušení muriva, hlavne ak uvažujeme o kontaktnom spôsobe zateplenia, napríklad polystyrénom, kde zateplenie končí omietkou. Existuje však alternatíva, polystyréncementové dosky STYRCON®, ktorými je možné zatepľovať aj problémové stavby z hľadiska vlhkosti. K tomu však neskôr.


  

 Vlhkosť v murive môže byť v zásade dvojakého pôvodu:

  • Prvým je zemná vlhkosť. V prípade, že je porušená, alebo žiadna izolácia, vzlínaním v kapilárnych póroch muriva sa dostáva voda stále vyššie proti smeru gravitácie, až kým nenastane rovnováha medzi odparením a prísunom vlhkosti. Navyše vzlínajúca voda prináša v sebe rozpustné látky, ktoré po odparení vody kryštalizujú na povrchu, resp. priamo v murive. Odstrániť kapilárne vzlínanie sa dá opravením hydroizolácie. Kapiláry sa tým prerušia, nad hydroizoláciou však vlhkosť ešte ostáva. Môže trvať mesiace až roky, kým sa murivo vysuší a dá sa pokračovať v úprave, resp. v zateplení fasády. Ak sa na vlhký múr použije sanačná omietka bez prerušenia prísunu vlhkosti, potom zateplenie polystyrénom vôbec neprichádza do úvahy.
  • Druhým zdrojom vlhkosti je rosný bod. Vplyvom slabého tepelného odporu muriva dochádza v zime k jeho prechladeniu. Vodná para prechádzajúca z interiéru von sa v murive ochladí, čím sa zvýši relatívna vlhkosť. Ak dôjde k úplnému nasýteniu vodnou parou (100 % vlhkosť) skondenzuje, na vodu. Tento zdroj vlhkosti sa prejavuje hlavne v horných partiách stavby – v kútoch, na miestach nadokenných prekladov, na stene za nábytkom a pod. Odstrániť rosný bod sa dá jednoducho zväčšením tepelného odporu, t.j. zateplením stavby z vonkajšej strany. Malo by to však byť paropriepustné zateplenie, aby sa zabránilo zabudovaniu vody v zatepľovanom murive.

Difúziu vodnej pary cez daný materiál možno exaktne vyjadriť. Na porovnanie paropriepustnosti rôznych hmôt sa používa faktor difúzneho odporu (μ), ktorý vyjadruje koľkokrát je difúzna vodivosť materiálu horšia ako vzduchu. Tak napríklad μ tehly = 9-10, μ pórobetónu = 6-9, μ vápenných omietok = 9-11 a vápenno-cementových = 14-19. Na porovnanie μ polystyrénu = 40-67.

A teraz sa vráťme k STYRCONu. Je to polystyréncementová zmes, lisovaná do dosiek , ktorú vyrába už 13 rokov slovenská firma Styrcon s.r.o. v Jelenci neďaleko Nitry podľa vlastného patentu. Povrch granúl polystyrénu obaľuje cementová škrupina, ktorá prenáša zaťaženie a dodáva materiálu pevnosť. Priestory medzi nimi vytvárajú ideálne difúzne prostredie s vysokou paropriepustnosťou (μ = 6). Prevahu majú veľké nekapilárne póry. Obsah drobných kapilárnych pórov (de facto nasiakavosť) je do 3,2 %. Nedochádza tak ku vzlínaniu vody, naopak, STYRCON nie je vododržný. Keď sa naň naleje voda, z druhej strany vytečie. Vďaka paropriepustnosti a makropórovitosti sa stáva zo STYRCONu materiál ideálne vhodný pri renováciách a zatepľovaní starších domov, ktoré majú problém s vlhkosťou.


Už sme spomínali, že zateplením odstránime rosný bod. Použitím materiálu STYRCON sa nezníži difúzna schopnosť pôvodného muriva. Pre prípadnú vlhkosť predtým skondenzovanú v murive nie je STYRCON prekážkou pri jej odparovaní.

Ak sa voda nachádza v soklovej časti, má použitie STYRCONu tiež svoje opodstatnenie. Obloženie muriva týmito doskami samozrejme neodstráni príčinu kapilárneho vzlínania vody. Na to je treba urobiť už spomínanú hydroizoláciu.
STYRCON vďaka svojej makropórovitosti však funguje ako sanačná omietka. Odstráni sa tým problém tvorby vlhkých „máp“ s opadávajúcou omietkou. Navyše, efekt zateplenia spôsobí, že murivo sa z vnútornej strany prehrieva, zvyšuje sa výpar prítomnej vlhkosti a dochádza k výraznému vysušovaniu. STYRCON sa dá aplikovať prakticky ihneď po sanačných prácach. Skracuje sa tak doba rekonštrukčných prác a majiteľ sa môže sťahovať.

Aby paropriepustnosť STYRCONu nebola diskvalifikovaná nesprávnym zateplovacím postupom a nekvalitnými materiálmi použitými pri zateplení, ponuka firma Styrcon s.r.o. kompletný zateplovací systém s označením STYREXON®. Jednotlivé komponenty sú zosúladené tak, aby vytvárali jeden celok. Samotný postup zatepľovania je podobný ako pri zatepľovaní polystyrénom. Sú však detaily, ktoré treba dodržať, aby zateplenie bolo bezproblémové. Preto je dôležité používať predpísané materiály a odporúčania výrobcu pri realizácií zateplenia.

RNDr. Vladimír Libant

Zoznam článkov